menu
drukuj

2012-07-03 12:18:01

Przedmiot Działalności i kompetencje


 

Zakres obowiązków:
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE:

Przedmiotem działania Domu jest świadczenie usług:


1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
2. opiekuńczych polegających na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3. wspomagających polegających na: 

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządu mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i  przedmiotów wartościowych,
i) pokryciu, w miarę możliwości mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym  mowa w art. 37 ust. 5 ustawy,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.


ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁÓW


1. Podstawowym zadaniem wszystkich działów i wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków życia zbliżonego w maksymalnym stopniu do warunków domu rodzinnego,
w którym każda z zamieszkujących osób odczuwa atmosferę ciepła rodzinnego, życzliwości i wzajemnego zaufania.
2. W szczególności wszystkie działania mają zapewnić zaspokojenie potrzeb bytowych,osobowych, zdrowotnych, opiekuńczych, kulturalnych i religijnych mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie.
3. We wszystkich poczynaniach obowiązkiem każdego pracownika
jest gospodarne, racjonalne i celowe wykorzystanie środków będących
w dyspozycji Domu.
4. W domu działają zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, powoływane przez Dyrektora, składające się w szczególności z pracowników Domu. Do zadań tych zespołów należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania Mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja.
5. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania Mieszkańców koordynuje pracownik Domu , zwany " pracownikiem pierwszego kontaktu" wskazany przez Mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych.
6. Pracownik pierwszego kontaktu reprezentuje interesy Mieszkańców wobec zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i innych pracowników Domu. Ponadto służy mieszkańcom radą, pomocą oraz pomaga w drobnych sprawach życia codziennego .w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmuje interwencję i informuje o nich Dyrektora Domu.
7. Członkami zespołu opiekuńczo - terapeutycznego mogą być również wolontariusze, stażyści i praktykanci, jeżeli pracują bezpośrednio
z mieszkańcami Domu.

ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

1. Dział opiekuńczo – wspomagający zapewnia zaspokojenie
    codziennych potrzeb mieszkańców w zakresie:

1) pielęgnacji – z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób,
    które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
2) umożliwiania Mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych
    poprzez zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych,
    przewozów do placówek służby zdrowia zobowiązanych do
    udzielenia usług medycznych zgodnie z przepisami o
    powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3) wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych w niezbędne
    meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki
    utrzymania higieny osobistej,
4) wyżywienia, w tym również dietetycznego według wskazań
    lekarza,
5) terapii zajęciowej,
6) organizacji życia kulturalnego, religijnego, rozrywek, oświaty i
    rekreacji,
7) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie
    zorganizowanych zajęć poza Domem.

oraz obejmuje:

8) poznanie osobowości i zainteresowań mieszkańców,
9) pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów,
10) współpracę z lekarzami,
11) prowadzenie terapii zajęciowej,
12) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
13) organizowanie czasu wolnego Mieszkańcom,
14) utrzymywanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców Domu i innymi
      osobami interesującymi się Mieszkańcami,
15) zapewnienie warunków godnego umierania i sprawienia
      zmarłemu Mieszkańcowi pogrzebu zgodnego z jego wyznaniem.

2. Dział Administracyjno – Gospodarczy zapewnia właściwą bazę
materialną funkcjonowania Domu i jego obsługi administracyjnej w
zakresie:

1) bieżącej konserwacji oraz remontów obiektów Domu i
    wyposażenia technicznego,
2) technicznego i materiałowego zaopatrzenia Domu,
3) właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów 
    stanowiących wyposażenie Domu,
4) bieżącej konserwacji oraz remontów obiektów Domu
    i wyposażenia technicznego,
5) ochrony mienia Domu przed zniszczeniem, kradzieżą, itp.
6) planowania i realizacji zapotrzebowania Domu na:

- artykuły żywnościowe,
- odzież i bieliznę osobistą oraz pościelową,
- paliwa,
- środki czystości i dezynfekcyjne,
- artykuły gospodarcze,

7) spraw transportu,
8) spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
9) prowadzenia ksiąg inwentarzowych,
10) przygotowywania projektów zmian organizacyjnych,
11) prowadzenia spraw BHP,
12) prowadzenia spraw organizacyjno – kadrowych.
13) sporządza analizy i sprawozdania

3. Dział finansowy obejmuje sprawy wchodzące w zakres :

1) opracowuje budżet i plan finansowy Domu,
2) wykonuje i kontroluje wykonanie budżetu,
3) rejestruje fundusz płac,
4) prowadzi rozliczenie Domu z innymi podmiotami,
5) rozliczeń depozytów mieszkańców,
6) nadzór i kontrola kasy domu
7) gospodarki środkami finansowymi oraz działań zmierzających do
    uzyskania środków ,
8) spraw płacowych pracowników,
9) przestrzeganie tajemnicy państwowej.

4. Zakres działania pracownika socjalnego obejmuje:

- poznawanie osobowości i zainteresowań mieszkańców,
- pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów,
  dokonywanie zakupów itp.
- współpracę z lekarzami i zespołami terapeutyczno - opiekuńczymi,
- współpracę z osobami zajmującymi się terapią zajęciową i
  organizacyjną czasu wolnego Mieszkańców,
- współpracę z pracownikami pierwszego kontaktu,
- prowadzenie akt osobowych Mieszkańców,
- inne zadania szczegółowo ujęte w zakresie czynności.
- podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia przez Sąd
  opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych,
- współpracę z instytucjami samorządowymi i organizacjami
  pozarządowymi na rzecz domu Pomocy Społecznej i Mieszkańców,
- obligatoryjne przestrzeganie przepisów Kodeksu Postępowania
  Administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i Opiekuńczego oraz
  innych obowiązujących przepisów prawa.

5. Samodzielne stanowiska:

1) zakres działania radcy prawnego określony jest przepisami ustawy
    z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych ( t.j.Dz.U. Nr 10, poz. 65
    z 2010 roku)
2) zakres działania kapelana określa Kuria Biskupia,
3) zakres działania psychologa i inspektora BHP szczegółowo
    określają zakresy czynności
4) zakres działania specjalisty obejmuje :

- prowadzenie spraw osobowych
- nadzór nad dyscyplina pracy
- przestrzeganie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy
- przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i 
  regulaminu pracy
- inne zadania szczegółowo określone w zakresie czynności.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 11:58
Liczba wyświetleń: 4994

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:56 Ryszard Olek
2 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:54 Ryszard Olek
3 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:50 Ryszard Olek
4 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:45 Ryszard Olek
5 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:30 Ryszard Olek
6 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:21 Ryszard Olek
7 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:06 Ryszard Olek
8 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2018 11:06 Ryszard Olek
9 Przedmiot Działalności i kompetencje 31.07.2012 11:18 Adam Olek
10 Przedmiot Działalności i kompetencje 03.07.2012 12:18
menu