menu
drukuj

2013-02-22 13:20:37

Zasady przyjęcia do DPS


ZASADY KIEROWANIA I UMIESZCZENIA

MIESZKAŃCA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  WIŚNIOWEJ GÓRZE


      Podstawę prawną do skierowania do domu pomocy społecznej stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku, której treść mówi, że osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Na tej podstawie do domu pomocy społecznej skieruje się osobę, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę oraz gdy wymaga ona całodobowej opieki. Jeżeli zostały spełnione powyższe przesłanki, do wydania decyzji kierującej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów.


Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:


 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej, w którym powinny być sprecyzowane oczekiwania osoby kierowanej,
  np. skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
 • wywiadu środowiskowego, sporządzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej,

Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu,
 • decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka lub dzieci,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.


      Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Dokumenty te przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu, powiatowego centrum pomocy rodzinie. W przypadku Domu pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.


      W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych lub na podstawie orzeczenia sądu skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.


      Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wynosi 6909,00 zł.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:


 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (opłata za pobyt jest potrącana za zgodą mieszkańca z jego emerytury, renty lub zasiłku stałego),
 • małżonek, dzieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami o kryterium dochodowym),
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.


      W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat umieszczenia w naszym Domu należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi pod numerami telefonów: 42/2132341 lub 42/2132309 wew.25.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik koszt...4.pdf 2024-05-07 13:15:56 góra wisniowa

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Adam Olek
Data powstania: 22.02.2013 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2024 13:15
Liczba wyświetleń: 7652

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zasady przyjęcia do DPS 15.02.2023 14:09 wisniowa góra
2 Zasady przyjęcia do DPS 21.02.2022 13:00 wisniowa góra
3 Zasady przyjęcia do DPS 15.07.2020 14:58 wisniowa góra
4 Zasady przyjęcia do DPS 19.07.2019 11:34 wisniowa góra
5 Zasady przyjęcia do DPS 19.07.2019 11:22 wisniowa góra
6 Zasady przyjęcia do DPS 01.02.2016 13:56 Ryszard Olek
7 Zasady przyjęcia do DPS 30.01.2016 16:56 Ryszard Olek
8 Zasady przyjęcia do DPS 15.01.2015 10:23 Marcin Filip
9 Zasady przyjęcia do DPS 22.02.2013 13:21 Adam Olek
10 Zasady przyjęcia do DPS 22.02.2013 13:20 Adam Olek
menu