menu

Artykuł archiwalny

drukuj

2012-07-03 12:15:06

Charakterystyka domu


Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, podlegającą Staroście łódzkiemu –wschodniemu.
Dom jest placówką stacjonarną stałego lub okresowego pobytu i przeznaczonego dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.
Dom Pomocy Społecznej zajmuje obszar 3,5 ha z 3 pawilonami mieszkalnymi usytuowanymi w pięknym kompleksie parkowym.
Architektura zabudowań i jego najbliższe otoczenie umożliwia w dużej mierze swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja Domu zapewnia swobodną komunikację autobusową bez przesiadek z miasta Łódź. Pozwala to na integrację mieszkańców ze środowiskiem lokalnym i spotkania
z najbliższymi.
Dysponujemy 125 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Obszar działania Domu obejmuje
w szczególności teren powiatu łódzkiego – wschodniego.
Na terenie placówki prowadzona jest terapia zajęciowa, w ramach której prowadzone są zajęcia plastyczne, prace ręczne, muzykoterapia. Dużo uwagi poświęca się na utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy ze szkołami, przedszkolem, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zaprzyjaźnionymi domami pomocy społecznej.
Dom zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, których zakres zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców, która jest przedstawicielem interesów mieszkańców i partnerem dyrektora w pełnym zaspokajaniu Ich potrzeb. Szczegółowe zasady działania Rady Mieszkańców określa Regulamin Organizacyjny DPS Wiśniowa Góra.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność
do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Leki pełnopłatne – 100% oraz za odpłatnością przekraczającą opłaty ryczałtowe
i wysokości limitu ceny, winny być zakupione ze środków własnych mieszkańców.
W Domu działa 6 zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, powołanych przez dyrektora i składających się z pracownikó domu. Do zadań tych zespołów należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami ich realizacja. Działania wynikające
z indywidualnego planu wspierania mieszkańców koordynuje pracownik Domu zwany pracownikiem pierwszego kontaktu „wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu”.
Pracownik „pierwszego kontaktu” reprezentuje interesy mieszkańców wobec zespołów opiekuńczo – terapeutycznych i innych pracowników Domu. Ponadto służy mieszkańcom radą oraz pomaga w drobnych sprawach życia codziennego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmuje działania interwencyjne i informuje o nich dyrektora.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2012 12:08
Liczba wyświetleń: 1213

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Charakterystyka domu 03.07.2012 11:15
menu